Privacybeleid

PEPA Company geeft veel om uw privacy. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die wij van u ontvangen. Wij doen er alles aan, binnen ons macht, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik door anderen.

Wij verwerken uitsluitend informatie die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan met respect en zorgvuldig om met de gegevens die wij over u en van u hebben verzameld voor het gebruik van onze diensten. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.pepacompany.nl en de daarop aangesloten dienstverlening van PEPA Company. De startdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 06-06-2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke informatie over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Mits u vragen hebt over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie.

Website software PEPA Company 
Onze website www.pepacompany.nl is ontwikkeld met WordPress software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening en/of het aanvragen daarvan aan ons beschikbaar stelt, worden tijdelijk (ten hoogste 1 jaar) in het beheer van WordPress opgeslagen maar niet door PEPA Company met anderen (zoals WordPress of plugin ontwikkelaars) gedeeld.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeven van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketingactiviteiten.

Als u uw gegevens met ons deelt, dan gebruiken wij deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen. Verder worden uw gegevens niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u opdrachtgever van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u u op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres(sen). Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inzage
U kunt uw toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens altijd intrekken. U hebt daarnaast recht op inzage, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd.

Recht op rectificatie
U hebt altijd het recht om de gegevens die bij ons bekend zijn en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U zult binnen 30 dagen een reactie van ons ontvangen m.b.t. uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat wij de gegevens hebben aangepast.

Recht van bezwaar en overige rechten
U hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PEPA Company. Als u een bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om onze website bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics- informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Per email kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen, mocht u verder vragen en/of opmerkingen hebben.

 

PEPA Company
E-mail: info@pepacompany.nl
Tel: 06-43160228